image

Verksamhet

Vision

- Vår vision är att varje barn ska bli sitt allra bästa jag och sitt allra bästa vi -

- Barnen uppmuntras till att uttrycka sin åsikt och därmed få möjlighet att påverka sin situation. Vi utgår ifrån barnens tankar, åsikter och känslor och ser styrkan i att vara olika. Förståelse för varandra och våra olikheter bidrar till att vi visar respekt, empati och tar ansvar för varandra samt vår omvärld.

- Alla barn behandlas olika utifrån sina egna intressen, behov och förutsättningar.

- Vi finns här för barnens skull; alla barn är allas barn. Vi är närvarande, vägledande och lyhörda pedagoger som det alltid finns en trygg famn att komma till. Vi låter barn och vuxna i olika åldrar, utvecklingsnivåer och med olika behov mötas dagligen i verksamheten. Detta för att låta barnen inspirera och låta sig inspireras av varandra. Detta leder till ökad gemenskap och en känsla av tillhörighet.

- Barnets tro på sig själv och på sin egen förmåga ska stärkas genom att vi, stödjande pedagoger, berömmer barnen och ger dem positiv bekräftelse. Alla barn ska få känna glädjen i att lyckas men även dra lärdom av att misslyckas. Vi utgår från att varje barn kan och vill själva om vi ger dem förutsättningarna för det.

- Barnen ska känna en glädje av att komma till förskolan! Alla ska känna sig sedda och välkomna och mötas av närvarande och delaktiga pedagoger som ger varje barn tid och uppmärksamhet.

- Vi utformar tillsammans med barnen en miljö där deras intressen, behov och förutsättningar tillgodoses.

- Vi ska erbjuda barnen en rik och inspirerande miljö som lockar till upptäckande, utforskande och lärande samt skapar möjligheter i leken för barnen att utveckla gemenskap, ödmjukhet och ansvar.

- Vi ska vårda ett förtroendefullt och positivt samarbete med föräldrarna.

- Atmosfären på förskolan ska präglas av ärlighet, positivitet och arbetsglädje.

Pedagogisk profil

Vi är inspirerade av olika pedagogiska profiler. Då olika profiler har olika tankar och värderingar har vi valt att inspireras av godbitar från flera olika profiler, bl.a. Reggio Emilia och Montessori.

Profil

- Natur

- Hälsa

Mål

Naturen:
Naturen ses som en lärandemiljö där läroplanens samtliga mål vävs in på ett naturligt sätt.
Barns utforskande och upptäckarglädje uppmuntras och stimuleras.
Samtal och aktiviteter kring rörelse, hälsa och välbefinnande kommer att bidra till en sund livsstil bland barnen. Dessa tankar bär vi med oss in på förskolan.
Upplevelser, tankar och frågor bär vi med oss in i verksamheten där vi genom datorn får svar på dessa.

Hälsa:
I dagens samhälle har vi blivit mera stillasittande och osunda matvanor är vanligt förekommande.
Forskning visar att goda matvanor och fysiska aktiviteter stärker vår hälsa och vårt välbefinnande.
Vi vuxna ska vara goda förebilder för barnen och förmedla vikten av att ha en god hälsa och att må bra. Hälsa ser vi som ett viktigt och aktuellt ämne som går hand i hand med vistelsen i naturen.

pix pix pix