image

Projekt "100 språk"

Snöflingan

Syfte:

Vi har valt att behålla syftet från förra läsåret men satt en annan vinkel i målen istället. Vårt syfte för detta läsår blir att barnen ska ges möjligheter att använda alla sina uttryckssätt (språk). Vår grundtanke är att inte styra barnen alls, utan de ska få välja fritt. Ett enda val som vi gör berövar dem minst ett språk.

Mål:

- Pedagogerna använder arbetet med barns 100 språk naturligt i vardagen.

- Utveckla barnens intresse och förståelse för att bilder, texter och symboler. Samt att de förmedlar ett budskap, men att detta budskap kan tolkas på olika sätt.

Mål kopplat till Lpfö 18:

- ”De ska få möjlighet att utforska, reflektera kring och beskriva sin omvärld. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans.” sid. 9

- ”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar.” sid. 13

- ”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för berättelse, bilder och texter i olika medier såväl digitala som andra samt sin förmåga att använda sig av, tolka ifrågasätta och samtala om dessa.” sid. 14

Metod:

Boksamtal – Vi kommer att arbeta mer frekvent med boksamtal. Vi kommer att ställa öppna frågor utifrån den lästa boken, som t.ex. vad tror du händer bokens slut? Vad tror du katten tänkte då den fick syn på hunden?

Sagotärning – Vi kommer att använda våra sagotärning som hjälp i projektet. Antalet tärningar anpassa utifrån varje enskilt barn som får slå dessa och komma på en saga utifrån bilderna.

Bildkort – Samma princip som med tärningarna men i form av bilder.

Bokvisning – Ett led i samarbetet med hemmen kommer det att anordnas en bokvisning under hösten. Barnen får då möjlighet att ta med en bok hemifrån och presentera boken för sina kompisar på förskolan. Varför valde barnet just denna bok? Vad betyder den för honom/henne? Osv.

”Talarsten” – Under samlingarna kommer vi införa en ”talarsten”. Den som håller i stenen är det barn som för prata. Detta för att alla barn ska kunna komma till tals och uttrycka sina tankar och erfarenheter lättare, men också för kompisar som får träna på att lyssna och reflektera över andras uppfattningar.

Skriva egen bok, ta bilder och prata in till egen saga – En aktivitet som kommer att återkomma även detta läsår är att barnen ska ges möjlighet att agera illustratörer och författare. De ska få skriva en egen bok samt måla bilder till densamma. En skillnad blir att barnen även ska få prata in sin saga. Detta kommer att sättas ihop till en film som presenteras i slutet av projektet med familjerna samlade vid Activboarden.

Bok utan text vid Activboarden – Bilder från böcker visas på Activboarden. Alla tagna ur sitt sammanhang just för att barnen själva ska reflektera över bilder och text utan en viss förförståelse. Öppna frågor kommer att ställas under denna aktivitet.

Abstrakta bilder - På Activboarden visas abstrakta bilder där betraktaren (barnen) själva får uttrycka sina åsikter om verken. Återigen finns inga rätt eller fel, det är betraktaren som avgör vad den ser. Även i denna aktivitet får barnen möjlighet att upptäcka och reflektera över andra barns sätt att tänka och förstå sin omvärld.

image image image image image

Solstrålen & Regndroppen

Uppstart:

Vi vill börja med en introduktion i form av en dramatiserad saga som utspelar sig i dungen bakom tandläkarmottagningen. Vi pedagoger dramatiserar sagan bockarna bruse för barnen med hjälp av enkel rekvisita. Tanken är att en enkel rekvisita används för att “bli” figuren. Dessa föremål kommer sedan att finnas tillgängliga i verksamheten för att barnen ska få möjlighet att leka sagan på egen hand. Vi kommer därefter att pröva på olika uttryckssätt såsom dans, sång, mm. för att jobba vidare med sagan om bockarna bruse. På detta sätt får barnen en trygg grund att stå på.

I nästa steg kommer vi att introducera barnen och pedagogerna som karaktärer i form av bilder eller figurer som vi gemensamt skapar i vår ateljé. Vi byter ut bockarna bruse mot barnen och de olika momenten i sagan mot andra. Exempelvis: “Amanda ska segla över havet för att äta glass men då kommer valen och vill äta upp henne”. På detta sätt lär vi barnen uppbyggnaden av en saga, jobbar med språket och ger dem inflytande över sitt lärande. Detta kommer vara vår start av projekt 100 språk i sagans värld.

Kartläggning:

I höst möter vi en barngrupp på ca 20 barn. Vi ser att vi inte har så många nya barn i vår barngrupp utan har kvar många sen föregående termin. Våra barn har sedan tidigare visat ett stort intresse för sagan bockarna bruse, därför ser vi en fördel med att utgå från en för barngruppen känd saga. Vi vill även ta vara på vår utemiljö och ser många fördelar med att nyttja vår närmiljö för att kunna jobba med sagor i många olika typer av miljöer. genom att jobba flexibelt med sagor både inne och ute tror vi att barnens fantasi och föreställning måga utvecklas av detta.

Syfte:

Tanken med detta läsårs projekt är att ge barnen olika sätt att uttrycka sina tankar, åsikter och med hjälp av olika estetiska uttryck, utveckla barnens förmågor och vidga deras ordförråd. Med sagans värld som utgångspunkt jobbar vi med ett fantasifullt och lustfyllt lärande där lärandet sker i mötet mellan den spännande historien och barnens kreativa tankar och uttryck med hjälp av olika estetiska uttryck. Samtidigt som barnen får ta till sig an nya material och utforskar dem genom sagans värld, ger vi dem möjlighet att hitta sin identitet och trygghet i sig själva. Vi vill att barnen genom detta projekt får en god tilltro till sin egen förmåga.

Lpfö 18:

- “Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga s. 13.”

- “Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa, s. 14.”

- “Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans, s.14.”

image image image image
pix pix pix