image

Projekt

”Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande.” Lpfö 98/16

Snöflingan - Mångkulturalitet, Vi lever i ett multikulturellt samhälle där olikheter genomsyrar hela landet

Syfte:

Att ge redskap och förbereda barnen för ett liv i ett alltmer internationaliserat samhälle.

Mål:

Att barnen utvecklar sin förmåga att leva med, hantera och förstå att det finns en mångfald av olika sätt att leva och vara i världen.

Att tänka normkritisk och utveckla medvetenhet om att ens egen tolkning av verkligheten inte alltid är den enda rätta. Det handlar även om att kunna se att vi ibland beter oss olika beroende på vilken kultur vi kommer ifrån.

Läroplan för förskolan Lpfö 98/10(rev 2016):

Förståelse för alla människors lika värde

Utvecklar sin identitet och känner trygghet i den

Känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer

Utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv

Metod:

Vi vill fokusera mötet mellan olika kulturer där miljöer, språk, klädsel, musik, mat, mm synliggörs . Dessa möte ska utföras genom olika former som i böcker, film, hemliga gäster, mm. Men även kunna se skillnader i djurriket och naturen och hur dessa påverkar varandra. Både i människor och djurriket ser man det unika egenskaper som bidrar för en hållbart samhälle. Strävan är att barnen ska kunna möta och bemöta andra människor utan schabloner och fördomar utan i en förståelse av de värden som ligger i en kulturell mångfald.

image image image image

Regndroppen - Mångkulturalitet

Syfte:

Att få barnens intresse och förståelse för sin egen och andras kulturer och språk.

Mål:

Utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde. Sträva efter att olika kulturer och språk blir en naturlig del i vardagen.

Förskolans läroplan Lpfö 98/10:

Förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Utvecklar sin identitet och känner trygghet i den.

Känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer.

Metod:

Att använda oss utav flanosagor, böcker och teckenspråksfilmer.

Vi kommer bland annat pröva olika frukter ifrån respektive land.

Ge barnen förståelse för sambandet land/djur, frukt och växter.

Använda oss utav kartor där vi kan visa, peka, titta och jämföra.

Ta hjälp utav föräldrar med både språk och högtider.

Använda oss av digitala verktyg, bland annat kamera, språkappar och bluebot.

image image image image

Solstrålen - Mångkulturalitet

Syfte:

Att väcka barnens intresse och förståelse för olika kulturer och dess traditioner och olika språk – samt sin egen kultur.

Mål:

Att mångkulturalitet blir en del av vardagen, både för oss pedagoger och för barnen. Att barnen utvecklar förståelse för allas lika värde.

Förskolans läroplan Lpfö 98/10:

Utvecklar förståelse för att alla människor är lika värda oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer.

Som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.

Utvecklar sin identitet och känner trygghet i den.

Metod:

Vi vill ta hjälp av föräldrar med annan kulturell bakgrund än svenska – få information och hjälp med traditioner, mat, dans, musik och klädsel osv. Erbjuda dessa föräldrar att vara med i verksamheten under en stund för att visa och berätta. Besöka biblioteket. Låna och läsa böcker/ljudböcker på olika språk. Arbeta med flaggor och kartor och ”ordbilder”. Låta barnen skapa sina egna flaggor med hjälp av t.ex. färg. Göra bilder och sätta samman med enstaka ord och fraser på olika språk, t.ex. hej och tack.

image image image image

pix pix pix