image

Projekt "Djur i vår närmiljö"

Snöflingan

Syfte:

Vårt syfte är att barnen ska få en förståelse för vår biologiska mångfald och dess betydelse för oss människor.

Mål:

- Att barn ska få upptäcka nya arter av djur i vår närmiljö och lära sig mer om dessa.

- Olika djurs betydelse för och inverkan på människan.

Mål kopplat till Lpfö 18:

- ”Utbildningen ska...lägga grunden till ett växande intresse...hos barnen för att aktivt delta...för en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig” Sid. 5

- ”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.” Sid. 14

- ”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla...kunskaper om...djur…” Sid. 1, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap…” Sid. 14

Metod:

- Vi startar upp vårt projekt genom att barnen får observera djur i vår närmiljö. Barnen dokumenterar själva djur i vår närmiljö, t.ex. i skogen, i djurparken och på den stora gården. Deras dokumentationen sätts sedan upp i verksamheten får vidare arbete i projektet.

- Barnen kommer att få en hemuppgift där de ombeds ta kort på djur i deras hemmiljö. Bilderna visas sedan i storgrupp och barnet ges möjlighet att presentera sin uppgift.

- Vi kommer att prata om djur som går i ide och barnen kommer att få gå på en vandring runt förskolan och möta olika skogsdjur som berättar lite om sig själva för att i slutet möta upp igelkotten som de får bädda ner i löv inför vintern.

- Olika djurdräkter och masker finns för barnen att använda i leken dagligen. Teater med djurtema kommer också att spelas upp, antingen av barnen själva eller av pedagogerna.

- Vi kommer att besöka vår matleverantör Wrågården under hösten för att åka på älgsafari och kolla på bisonoxar.

- Barnen ska få möjlighet att skapa egen fågelmat (detta gjordes även under vårt gångna läsår då vi hade hållbar utveckling som utvecklingsmål.

- Vi kommer att uppmärksamma Konstnatten i september månad då barnen ska få skapa djur i vår närmiljö av lera.

Solstrålen & Regndroppen

Syfte:

Vårt syfte med årets projekt är att barnen ska få viss kunskap om djur, både vilda, lantbruks samt sällskapsdjur. Barnen ska få kännedom om djurens namn, var dem bor, vad dem äter.

Mål:

- Att barn ska utöka sin kunskap om djuren. Tex. Var dem bor, Vad dem äter, vad de har för användningsområden och att det finns olika arter inom samma släkte.

- Barnen ska få utveckla sin fantasi och kreativa förmåga genom att skapa djurmiljöer med hjälp av olika material och tekniker.

Mål kopplat till Lpfö 18:

- ”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära.” Sid. 13

- ”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur...” Sid. 14

- ”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelse, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans.” Sid. 14

Metod/Genomförande:

Skapande
- Låta barnen få vara med skapa en myrstack med myror av bl.a. naturmaterial.

Motorik
– Vi vistas i olika miljöer och barnen ges möjlighet att utveckla sin grovmotoriska förmåga, samt sin hälsa och sitt välbefinnande. Vi använder oss av olika rörelsesånger med inriktning på olika djur.

Kommunikation
– Arbeta med tecken på våra samlingar för att förstärka och förtydliga det talade språket.

Musik
– Sjunga och göra rörelserna till olika sånger med djur som tema.

Matematik
– Prata om t.ex. antal ben, färger och former på olika djur och annat kopplad till naturen.

Natur & miljö
– Var dem bor, Vad dem äter, vad de har för användningsområden och att det finns olika arter inom samma släkte.

pix pix pix