image

Styrdokument

Att med medforskande och stöttande pedagoger bedriva utvecklande förskoleverksamhet innefattande omsorg, lek och lärande i en kreativ miljö för barn 1-5 år. Förskolan Äventyret ger den bästa grunden för ett livslångt lärande!

De styrdokument som vår verksamhet utgår ifrån är:

- Lpfö 18

- Skollagen

- FN:s barnkonvention

- Enhetens årsplaner

- Kommunens övriga policydokument

Läroplan för förskolan Lpfö 18

Läroplanen är uppdelad i fem områden där mål och riktlinjer anges.
Nedan följer utdrag ut läroplanens olika delområden och en inblick i hur vi arbetar med dem:

- Normer och värden: Att visa öppenhet, respekt, förmåga att ta ställning till olika etiska dilemman och skapa förståelse för människors lika värde. Ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling.

Vi har ett respektfullt bemötande mot barn och föräldrar, är positiva, tillmötesgående och flexibla. Vi ser varje barns kompetenser och förmågor samt lägger stor vikt vid att visa att alla barn är lika mycket värda, detta för att utveckla barnens empatiska förmåga. Vi profilerar oss mot natur och hälsa och är goda förebilder i ett sunt och hållbart tänk.

- Omsorg, utveckling och lärande: Innehåller allt från att varje barn ska ges en möjlighet att utveckla sin identitet, rörelseförmåga, skapande förmåga till att utveckla tal och skriftspråk samt förståelse för matematik och naturvetenskap.

Vi ser leken som en viktig del i verksamheten. Lek är lärande, lärande är utveckling, utveckling är kunskap. I leken stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation, förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem. Leken ger social kompetens. Vi skapar utforskande och utmanande miljöer som inbjuder till kreativitet, skapande, lek och reflektion så att barnens intresse för lärande stärks. Vi har ett temainriktat arbetssätt där barnen får problematisera, utforska och reflektera och med den vuxne som stöd komma fram till lösningar. Vi ser uteleken som en viktig del under dagen, där ges möjlighet till lek och aktivitet både i planerad miljö och i parken. Vi använder pedagogisk dokumentation som ett arbetsverktyg i verksamheten för att få syn på barnens lärandeprocesser och intressen samt för att utvärdera och utveckla verksamheten.

- Barns delaktighet och inflytande: Anger att barn på sikt ska kunna förstå vad demokrati är. Barnen ska få uttrycka sina åsikter, ta ansvar för sina handlingar och lära sig samarbeta.

Vi ser till barnens behov och intressen som sedan ligger till grund för utformningen av miljön och planeringen av den pedagogiska verksamheten. Barnen bjuds in till barnråd två gånger per termin där vi lyfter barnens önskemål och förslag och försöker tillmötesgå dessa i möjligaste mån. Vi arbetar utifrån ett demokratiskt förhållningssätt och uppmuntrar barnen att samarbeta, hjälpa varandra och lösa problem tillsammans.

- Förskola och hem: Förskolan ska komplettera hemmet. Förskolans arbete med barnen ska ske i nära och förtroendefullt samarbete med hemmen.

Vi dokumenterar vår verksamhet och har utvecklingssamtal med varje familj, så att föräldrar blir delaktiga i sina barns utveckling och får en god inblick i vistelsen på förskolan. Vi erbjuder föräldraråd och genomför olika utvärderingar. Föräldrarna får ta del av utvärdering och beskrivning av verksamheten i form av årsplaner, verksamhetsplan och andra rapporter.

Vi använder oss av informationsplatsen Pluttra som ett kommunikationsverktyg mellan förskola och hem. På Pluttra kan personalen på förskolan lägga upp viktig information, viktiga datum i kalenderfunktionen, dokument och dokumentation med bilder, filmer och ljudklipp.

- Övergång och samverkan: Vi stävar efter ett ömsesidigt samarbete med skolverksamheten.

Vi håller en god kontakt med skolverksamheten och strävar efter att överlämningen mellan förskola och förskoleklass ska bli så bra och positiv som möjligt.

pix pix pix